Jäätmeveo leping………………………..

ÜLDSÄTTED JA MÕISTED 

1.1.     Käesolevad jäätmeveo osutamise lepingu tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) on Logmost Group OÜ (edaspidi Teenuse osutaja) ja jäätmevaldaja (edaspidi Klient) vahel (edaspidi Pooled) sõlmitava jäätmekäitluslepingu (edaspidi Leping) lahutamatuks osaks.

1.2.     Pooled juhinduvad jäätmekäitlusteenuse osutamisel  ja tarbimisel lepingust, Jäätmeseadusest, kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirjadest ning teistest Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest ning keskkonnakaitse headest tavadest.

1.3.     Lepingu alusel veetakse ainult tavajäätmed, vastavalt vedaja registreerimistõendile

№ JÄ / 332732 mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.

1.4.     Tüüptingimustes ja Lepingus kasutatakse jäätmekäitlusega seonduvaid mõisteid nende Jäätmeseadusega või muude kehtivate õigusaktidega sätestatud või üldlevinud tähenduses.

1.5.     Tühisõit on Teenuse osutaja transpordivahendi kohalesõit vastavalt tellimusele, kuid tingimused tellitud teenuse sooritamiseks puuduvad.

1.6.     Renditud konteineri valduse ülemineku ajaks on selle paigaldus Kliendi poolt tellitud kohta.

1.7.     Jäätmete valduse ülemineku ajaks on Teenuse osutaja poolt jäätmetega täidetud konteineri paigaldus tema transpordivahendile.

  1. 2.       JÄÄTMEVEO TEENUSE ÜLDTINGIMUSED

2.1.     Teenuse osutaja kohustub vastavalt tellimusele paigaldama konteineri kokkulepitud kohta ja teostama jäätmete veo taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

2.2.     Teenuse osutaja kohustub täitma tellimuse vastavalt kokkuleppele Kliendiga ning teatama koheselt Kliendile tehnilistest riketest põhjustatud veo hilinemisest.

2.3.     Teenuse osutaja võib viivitamata peatada Lepingu tingimuste täitmise kui klient ei täida lepingu tingimusi konteineri äraveo kindlustamiseks või tühjendamiseks või klient ei tasu õigeaegselt temale esitatud arveid.

2.4.     Klient tagab Teenuse osutajalt renditud konteineri korrashoiu ja valve.

2.5.     Klient kohustub tasuma temale osutatud teenuse eest vastavalt esitatud arvele ja kehtivale hinnakirjale ning hüvitama uue konteineri soetusmaksumuse Teenuse osutajalt üüritud konteineri kaotsiminekul või kasutuskõlbmatuks muutumisel. Konteineri vigastamisel Kliendi valduses oleku ajal kohustub Klient hüvitama selle taastusremondi maksumuse.

2.6.     Klient peab tagama Teenuse osutaja transpordivahendi takistamatu ligipääsu.

2.7.     Konteineri täitmisel ei tohi koorem ületada konteineri külgseinte kõrgust ega lubatud kaalu. Konteinerid peavad olema jäätmetega täidetud selliselt, et Teenuse osutajal on võimalik need transportimise ajaks katta.

2.8.     Konteineritesse on keelatud paigaldada ohtlikke jäätmeid.

2.9.     Täitke konteiner ainult jäätmetega, mida taotluses taotleti.   

  1. 3.       TEENUSE HINNAKIRI JA TASUMISE KORD

3.1.      Teenuste hind on fikseeritud hinnakirjas, mis on poolte vahel sõlmitava Lepingu lahutamatuks osaks

3.2.      Teenuse osutajal on õigus nõuda Lepingu sõlmimisel ja/või teenuse tellimisel ettemaksu, mille suurus lepitakse kokku lepingus.

3.3.     Konteineri renti arvestatakse 3-ndast ööpäevast alates. Rendihinna maksumuseks on 3.00 €/ööpäev ja seda lisatakse ainult siis, kui kasutate konteinerit enam kui 1ööpäeva. Kui konteineri kasutamisel selgub, et Tellija ei saa konteinerit kokkulepitud ajal tagastada, siis on Logmost Group OÜ õigustatud esitama lisaarve lisapäevade ja samade tariifide alusel. Kõik lisapäevad kuuluvad juurdearvestamisele ning sellekohane arve edastatakse kliendi poolt määratud e-posti aadressile automaatselt.

3.4.     Logmost Group OÜ-l on õigus esitada lisaarve 85eur iga ületatud tonni eest juhul kui tellitud konteineri kaal ületab järgmiseid norme: 6m3 korral-1t; 8m3 korral – 1,5t; 10m3 korral – 1,8t; 13m3 korral – 2t; 15m3 korral- 2,5t ning 20m3 korral 3t.

3.5.     Me töötame ettemaksu alusel ja võtame tellimuse töösse juhul, kui meile laekub 100 % tellimuse maksumusest. Müügileping loetakse sõlmituks alates maksumuse laekumisest Logmost Group OÜ arvelduskontole. Kui makse ei ole tellimise täitmise hetkeks meie kontole laekunud, siis loeme seda sooviks tellimusest loobuda ja tühistame tellimuse.

Tellimuse tühistamine

3.6.     Kliendil on õigus tellimus tühistada igal ajal ennem teenuse osutamise tähtaega. Tellimust ei saa tasuta tühistada kui tellimust on asutud täitma – st prügiveok on paigaldanud Tellijale konteineri. Sellisel juhul tasub Tellija 35 € tühisõidu eest.

3.7.     Tellimuse tühistamiseks peab Tellija saatma Logmost Group OÜ-le kirjaliku vastavasisuluise avalduse aadressile: info@logmost.ee

 

Teenuse osutaja                                      Tellija nimi ja allkiri:

Logmost Group OÜ

………………………………..                …………………………………………